Dahlia

LATIN NAME

Dahlia variabilis

DAYS TO MATURITY

75 – 90 Days

LIFE CYCLE

Annual

HYBRID STATUS

Open Pollinated